Statens jordbruksverks ändring av föreskrifter rörande intagning av växtsorter i svenska sortlistan

Rubricerade ärende, diarienummer 3.6.16-03839/2018, diarienummer 3.6.16-03841/2018 och diarienummer 3.6.18-03843/2018, har remitterats till Regelrådet.

 Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att remissen såvitt kan bedömas i allt väsentligt följer av kommissionens genomförandedirektiv (EU) 2018/100 av den 22 januari 2018 som inte lämnar något handlingsutrymme åt nationella särregler. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i ärendet.