Statens jordbruksverks föreskrifter om anmälningspliktiga djursjukdomar och smittämnen samt hantering av vissa smittämnen

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.