Statens jordbruksverks föreskrifter om rutiner vid handläggning av ärenden om jordbrukarstöd, stöd inom landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet (SJVFS 2015:8)

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.