Statens jordbruksverks förslag om ändring av föreskrifter (SJFS 1994:23) om certifiering m.m. av utsäde av beta, foder-, olje- och fiberväxter

Statens jordbruksverks förslag om ändring av föreskrifter (SJFS 1994:23) om certifiering m.m. av utsäde av beta, foder-, olje- och fiberväxter Rubricerat ärende, ert diarienummer 22-3827/11, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför, i de delar som omfattas av Regelrådets granskning, begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.