Statens jordbruksverks förslag till ändrade föreskrifter (SJVFS 2007:12) om märkning och registrering av nötkreatur

Rubricerade ärende, ert diarienummer 6.2.16-8104/15, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet yttrade sig vid sitt sammanträde den 26 augusti 2015, Regelrådets diarienummer RR 2015-000271, över Jordbruksverkets förslag till ändringar i samma föreskrifter som är aktuella för denna remiss och Regelrådet står fast vid detta yttrande. Detta kanslisvar avser således enbart de ytterligare förslag till ändringar som har gjorts i det nu remitterade förslaget till ändrade föreskrifter.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.