Statistiska centralbyråns föreskrifter om skyldighet för företag att lämna uppgifter till försäljningsstatistik

Regelrådet sammanträder nästa gång den 3 februari 2016. Då den angivna svarstiden är senast den 1 februari, saknar Regelrådet möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.