Statistiska centralbyråns föreskrifter om undersökningen Industrins varuproduktion

Rubricerade ärende, diarienummer 2016/1543, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

 

Taggar:

varuproduktion