Statistiska centralbyråns förslag till ändrade föreskrifter om uppgifter till Konjunkturstatistik för industrin

Förslaget medför, i de delar som omfattas av Regelrådets granskning, endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.