Statistiska centralbyråns förslag till föreskrifter om skyldighet att lämna uppgifter till sysselsättningsstatistik för privat sektor

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.