Statskontorets rapport – avgifter i livsmedelskontrollen. Förslag på en mer effektiv avgiftsfinansiering (2015:17)

Rubricerade ärende, diarienummer N2015/5104, har remitterats till Regelrådet.

Rubricerad remiss innehåller inget förslag till författningstext. Remissen omfattas därmed inte av Regelrådets granskning och borde därför inte ha remitterats till Regelrådet.

 

Det bakomliggande förslaget

Förslag ()