Statskontorets rapport – avgifter i livsmedelskontrollen. Förslag på en mer effektiv avgiftsfinansiering (2015:17)

Rubricerade ärende, diarienummer N2015/5104, har remitterats till Regelrådet.

Rubricerad remiss innehåller inget förslag till författningstext. Remissen omfattas därmed inte av Regelrådets granskning och borde därför inte ha remitterats till Regelrådet.