Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till föreskrifter om anmälningspliktiga verksamheter område mikrovågstorkning

Rubricerade ärende, diarienummer SSM2017-799, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.