Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till föreskrifter om starka lasrar och starka laserpekare

Remissen innehåller förslag till avgifter genom att det föreslås att det införs en anmälningsplikt istället för krav på tillstånd. Enligt 7 § avgiftsförordningen (1992:191) ska myndigheter varje år samråda med Ekonomistyrningsverket om de avgifter som myndigheten tar ut eller avser ta ut. Enligt 2 § förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning ska förordningen inte tillämpas på föreskrifter om sådana avgifter som omfattas av samrådsskyldigheten enligt 7 § avgiftsförordningen (1992:191). Efter kontakt med Ekonomistyrningsverket har det bekräftats att förslaget omfattas av samrådsskyldigheten. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.