Studiestartsstöd – ett nytt rekryterande studiestöd (promemoria)

Rubricerade ärende, ert diarienummer U2016/02685/SF, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.