Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls förslag på ändring i föreskrifter (STAFS 2015:8) om ackreditering

Rubricerade ärende, diarienummer 2018/1936, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma har regelgivarens utrymme att självständigt utforma sitt förslag till författning varit synnerligen begränsat i förhållande till förordning (EG) nr 765/2008 och ny utgåva av ISO/IEC 17011. I övrigt bedömer Regelrådet att förslaget inte medför effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Taggar:

ackreditering