Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) förslag till föreskrifter om färdigförpackade varor

Rubricerade ärende, ert diarienummer 2015/2788, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.