Swedacs förslag till ändrade föreskrifter (STAFS 2007:13) om ackreditering av organ som certifierar ledningssystem

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende