Yttrande över förslag om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:16) om värdepappersrörelse

Finansinspektionen föreslår ändringar i föreskrifterna (FFFS 2007:16) om värdepappersrörelse (värdepappersföreskrifterna). Syftet med förslaget är att anpassa värdepappersföreskrifterna till det nya EU-direktiv som innehåller regler för fondverksamhet, UCITS IV 1 . De nationella lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa reglerna i UCITS IV-direktivet ska börja gälla senast den 1 juli 2011. 2 För genomförande av direktivet har EU-kommissionen antagit ytterligare direktiv och förordningar. 3 Det övergripande syftet med ändringarna är att skapa förutsättningar för en effektivare tillämpning av föreskrifterna, att göra det enklare för fondförvaltare att verka i andra medlemsstater än den egna medlemsstaten och att förbättra informationen till investerare.