Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets förslag till ändring av föreskrifter (TLVFS 2008:1) om statligt tandvårdsstöd

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.