Tillägg till remiss – förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om kreditriskhantering

Rubricerade ärende, ert diarienummer 16-9877, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att remissen avser ett författningsförslag som Regelrådet yttrade sig över vid sitt sammanträde den 20 december 2017 (Finansinspektionens diarienummer 16-9877, Regelrådets diarienummer RR 2017-289). Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.