Trafikverkets föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg E20 i Västra Götalands län

Rubricerade ärende, ert diarienummer TRV 2018/10225, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.