Trafikverkets föreskrifter om öppningstider för Södra kanalbroarna, Stockholms län

Rubricerade ärende, diarienummer TRV 2018/3931, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.