Trafikverkets förslag om upphävande av Vägverkets föreskrifter (VVFS 2007:122) om hastighetsbegränsning på enskilda vägen till Forsmarks kraftstation i Uppsala län

Rubricerade ärende, diarienummer TRV 2017/55058, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.