Trafikverkets förslag till föreskrift om hastighetsbegränsning på väg 68 i Västmanlands län

Trafikverkets förslag till föreskrift om hastighetsbegränsning på väg 68 i Västmanlands län Rubricerade ärende, diarienummer TRV 2011/44579 har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande i detta ärende.