Trafikverkets förslag till föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 892 i Värmlands län

 Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Regelrådets yttrande

Kanslisvar (pdf)

Det bakomliggande förslaget

Bedömning ()