Trafikverkets förslag till föreskrifter om varierande högsta tillåten hastighet på väg E20 i Västmanlands län 2

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig i detta ärende.