Trafikverkets förslag till föreskrifter om varierande högsta tillåtna hastighet på väg 40 och väg 26/40 vid Skogslid i Jönköpings län

Rubricerat ärende, ert diarienummer TRV 2012/35423, har remitterats till Regelrådet.

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.