Trafikverkets förslag till regelförändringar kring upplåtelser och överlåtelser av järnvägsanläggningar respektive mark för sådana

Rubricerat ärende, ert diarienummer TRV 2010/92128, har remitterats till Regelrådet med önskemål om en förnyad bedömning av konsekvensutredningen. Regelrådet har den 28 september 2011 avgett yttrande över ett tidigare remitterat ärende på området (ärende nr N 2008:05/2011/285).

 Regelrådet finner inte skäl att göra en förnyad bedömning av den nu remitterade konsekvensutredningen. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.