Trafikverkets promemoria En konsekvensbeskrivning av åtgärder som bör övervägas för att nå reviderade etappmål

Remissen innehåller inget förslag till författningstext och omfattas därför inte av Regelrådets granskning. Regelrådet avger därför inte något yttrande i detta ärende.