Trafikverkets remiss av förslag till föreskrifter om bärighetsklasser i Västerbottens län

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.