Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i luftfartsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om särskilda bestämmelser för flygtrafikledningstjänst (ATS) (LFS 2007:51)

Rubricerat ärende har remitterats till Regelrådet. Med hänsyn till det stora antal remisser som kommit in till Regelrådet avstår Regelrådet från att yttra sig i ärendet.