Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:26) om traktorer

Rubricerade ärende, ert diarienummer TSV 2009-15364, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför, såvitt Regelrådet kan bedöma, begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig.

Taggar:

traktorer