Transportstyrelsens föreskrifter om en förbudszon för viss sjötrafik utanför inloppen till Helsingborgs Nordhamn

Rubricerade ärende, diarienummer TSF 2015-115, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.