Transportstyrelsens föreskrifter om flygning med obemannade luftfartyg i områden med flygtrafikledning

Rubricerade ärende, diarienummer TSF 2016-41, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.