Transportstyrelsens föreskrifter om nationellt typgodkännande av fordon samt föreskrifter TSFS 2016:22 om bilar och släpvagnar som dras av bilar och som tas i bruk den 1 juli 2010 eller senare

Rubricerade ärende, diarienummer TSF 2016-192, har remitterats till Regelrådet.

Remissen följer såvitt kan bedömas i allt väsentligt av överordnad EU-rätt som inte lämnar något handlingsutrymme åt nationella särregler. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i ärendet