Transportstyrelsens föreskrifter om upphävande av föreskrifter om teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemen Trafikstyrning och signalering (TSFS 2012:135)

Remissen följer såvitt kan bedömas i allt väsentligt av en EU-förordning som inte lämnar något handlingsutrymme åt nationella särregler. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i ärendet.