Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:116) om utbildning och behörigheter för sjöpersonal samt föreskrifter (TSFS 2010:102) om bemanning

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende, som är en omremiss av det ärende med samma rubrik som Regelrådet yttrade sig över den 3 maj 2017 (RR 2017_87), kunnat konstatera att de ändringar som gjorts till det tidigare förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig