Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2014:1) om maskininstallation, elektrisk installation och periodvis obemannat maskinrum

Rubricerade ärende, diarienummer TSF 2017-52, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.