Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:5) om fritidsbåtar och vattenskotrar

Rubricerade ärende, ert diarienummer TSF 2019-43, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma har Transportstyrelsens utrymme att självständigt utforma sitt förslag till föreskrifter varit synnerligen begränsat i förhållande till beslutat EU-direktiv 2013/53/EU om fritidsbåtar och vattenskotrar. De eventuella effekter av betydelse för berörda företag som förslaget medför får därmed anses härröra från överordnade föreskrifter. Regelrådet väljer med anledning av detta att inte yttra sig i det nu remitterade ärendet.

Taggar:

fritidsbåtar