Transportstyrelsens förslag till ändring i föreskrifter och allmänna råd om hantering av avgifter för flygtrafiktjänst

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Regelrådets yttrande

Kanslisvar (pdf)

Det bakomliggande förslaget

Konsekvensutredning ()