Transportstyrelsens förslag till ändringar i föreskrifterna (TSFS 2009:59) om fordonsuppgifter i vägtrafikregistret

Rubricerat ärende, ert dnr TSV 2012-429, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i ärendet.