Transportstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd för flygtrafiktjänst (ATS)

Transportstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd för flygtrafiktjänst (ATS) Rubricerat ärende, ert diarienummer TSL 2010-1479, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.