Transportstyrelsens förslag till föreskrifter om transport av förpackat farligt gods på rorofartyg i Östersjön

Remissen avser redan beslutad föreskrift och tar alltså inte sikte på förslag till föreskrifter. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.