Transportstyrelsens förslag till föreskrifter (TSFS 2013-162) om meddelande av parkeringsanmärkning m.m

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.