Transportstyrelsens förslag till nya föreskrifter om säkerhet på SOLAS-fartyg som använder gaser eller andra bränslen med låg flampunkt (IGF-koden)

Såvitt Regelrådet kan bedöma har regelgivarens utrymme att självständigt utforma sitt förslag till föreskrifter varit begränsat i förhållande till SOLAS-konventionen som Sverige genom sitt medlemskap i IMO har åtagit sig att följa. De eventuella effekter av betydelse för berörda företag som förslaget medför får därmed anses härröra från redan beslutade internationella åtaganden. Regelrådet väljer med anledning av detta att inte yttra sig i det nu remitterade ärendet.

Taggar:

SOLAS-fartyg