Transportstyrelsens omremiss av förslag till ändring i föreskrifter (TSFS 2019:25) om beredskap för räddningsinsatsen samt räddningstjänst på flygplats

Rubricerade ärende, ert diarienummer TSF 2019-57, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Taggar:

flygplats