Transportstyrelsens promemoria Utredning av säkerhetshöjande åtgärder för korta dragbilar

Rubricerade ärende, ert diarienummer I2020/02599, har remitterats till Regelrådet.

 

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Taggar:

korta dragbilar