Transportstyrelsens rapport om möjligheterna att tillåta längre bussar i kollektiv- och linjetrafik

Rubricerade ärende, diarienummer N2016/03181/MRT, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.