Transportstyrelsens remiss om ändring av föreskrifter om marin utrustning

Av handlingarna samt Transportstyrelsens webbsida framgår att Transportstyrelsen redan fattat beslut om att införa de föreslagna föreskrifterna. Remissen omfattas därmed inte av Regelrådets granskning, jämför 2 § förordningen (2008:530) om myndigheters inhämtande av yttrande från Regelrådet.