Transsportstyrelsens förslag till ändringar i tidigare remitterat förslag till föreskrifter och allmänna råd om transport av last på fartyg och svenska terminaler som anlöps av fartyg som lastar eller lossar fast bulklast

Regelrådet har yttrat sig över en tidigare remiss i ärendet. De nu remitterade ändringarna är såvitt kan bedömas huvudsakligen av redaktionell karaktär. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande över de nu föreslagna ändringarna.