Tullverkets föreskrifter om viss införsel, utförsel och återutförsel av skjutvapen och ammunition

Rubricerade ärende, ert diarienummer STY 2015-720, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.